AKTA PEMUSNAHAN SERANGGA PEMBAWA PENYAKIT 1975 PDF

Pada tahun , Malaysia telah melaporkan sejumlah kes tertinggi yang pernah dilaporkan iaitu sebanyak 13, kes demam denggi confirmed cases dengan 82 kematian. Jumlah kes tinggi dapat dikurangkan dengan kempen kebersihan kebangsaan yang dilancarkan pada tahun di seluruh negara dimana jumlah kes menurun kepada 4, kes pada tahun tersebut, iaitu penurunan sebanyak Pada tahun kes menurun kepada 3, kes iaitu penurunan sebanyak Begitu juga pada tahun lalu sebanyak 7, kes telah dilaporkan iaitu penurunan sebanyak Bilangan kematian juga telah menurun kepada 42 kematian pada tahun berbanding dengan 82 kematian pada tahun Pada tahun kebanyakan kes telah dilaporkan dari Negeri Selangor 1, kes , Johor 1, kes , Perak 1, kes , P.

Author:Arashirisar Arashizilkree
Country:Austria
Language:English (Spanish)
Genre:Literature
Published (Last):7 April 2004
Pages:366
PDF File Size:15.52 Mb
ePub File Size:3.63 Mb
ISBN:565-7-92836-742-7
Downloads:64802
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:VillSuatu Akta untuk membuat peruntukan bagi memusnahkan dan mengawal serangga pembawa penyakit dan bagi pemeriksaan dan rawatan perubatan orang yang menghidapi penyakit yang dibawa oleh serangga dan bagi perkara yang berkaitan dengannya.

Akta ini bolehlah dinamakan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit , dan hendaklah mula berkuat kuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Menteri melalui pemberitahuan dalam Warta, dan tarikh yang berlainan boleh ditetapkan bagi bahagian- bahagian Malaysia yang berlainan.

Ketua Pengarah dan seseorang Pegawai Kesihatan boleh mewakilkan secara bertulis mana-mana atau kesemua kuasa yang diberi atau kewajipan yang dikenakan ke atasnya oleh Akta ini, kecuali kuasa untuk memberi kuasa seseorang pegawai awam di bawah seksyen 25, kepada mana-mana orang yang difikirkannya patut.

Ketua Pengarah, seseorang Pegawai Kesihatan, seseorang inspektor dan seseorang lain yang diwakilkan kuasa di bawah Akta ini hendaklah apabila bertindak dalam bidang kuasa dan kewajipan di bawah Akta ini dan mana-mana peraturan yang dibuat di bawahnya disifatkan sebagai pekhidmat awam mengikut pengertian Kanun Keseksaan [Akta ].

Kuasa untuk memasuki dan memeriksa premis, dsb. Undang-Undang Malaysia AKTA 8 4 Jika kehendak subseksyen 3 telah dipatuhi, pemunya atau penduduk premis itu hendaklah membenarkan Ketua Pengarah, seseorang Pegawai Kesihatan atau seseorang inspektor, dengan atau tanpa pembantu, memasuki premis itu dan mana-mana bahagiannya bagi maksud menjalankan kuasa di bawah Akta ini dan hendaklah memberi segala maklumat yang dikehendaki oleh Ketua Pengarah, Pegawai Kesihatan atau inspektor itu.

Undang-Undang Malaysia AKTA 10 dan pemunya atau penduduk atau ejen atau orang gajinya atau mana-mana orang lain itu hendaklah mematuhi kehendak itu. Kuasa am untuk mengarah atau mengambil langkah supaya serangga pembawa penyakit dibinasakan, dsb.

Undang-Undang Malaysia AKTA 12 5 Walau apa pun subseksyen 1 , 2 dan 3 , Ketua Pengarah atau seseorang Pegawai Kesihatan atau seseorang inspektor boleh, jika pada pendapatnya keadaan membenarkan, dengan sendiri mengarahkan sesuatu langkah atau kerja yang ditetapkan dalam subseksyen itu diambil atau dibuat tetapi di dalam tiap-tiap hal sedemikian Ketua Pengarah atau seseorang Pegawai Kesihatan atau seseorang inspektor hendaklah memberitahu pemunya atau penduduk itu mengenai jenis langkah atau kerja yang dicadang hendak diambil atau dibuat itu.

Pemunya atau penduduk hendaklah memberi bantuan 9. Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 13 2 Khususnya dan tanpa menyentuh keluasan subseksyen 1 , pemunya atau penduduk hendaklah, sebelum racun serangga mula disemburkan a mengalih atau menutup semua bahan makanan, pakaian dan barang lain yang mungkin dicemar atau dirosakkan oleh semburan itu; b memadam semua api dan lidah api di atas premis selama tempoh penyemburan itu; c mengalih semua bingkai gambar, cermin, almari, tempat menyimpan makanan dan semua perabot daripada dinding dan meninggalkan mereka dalam keadaan yang menyenangkan dinding dan perabot itu disembur dengan racun serangga; dan d meninggalkan dan menempatkan semua bekas yang hendak digunakan untuk menyimpan air atau yang boleh menyimpan air dalam keadaan yang membolehkannya senang dimasuki untuk memeriksa isinya.

Pemeriksaan perubatan terhadap orang yang disyaki dijangkiti penyakit yang dibawa oleh serangga Undang-Undang Malaysia AKTA 14 2 Seseorang yang enggan, tidak atau cuai patuh kepada pemeriksaan, rawatan atau pengasingan di bawah perenggan 1 a atau b atau seseorang yang ada di bawah jagaannya sesuatu mayat yang enggan atau menghalang post-mortem terhadap mayat di bawah perenggan c subseksyen itu bersalah atas suatu kesalahan di bawah Akta ini dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi dua ribu ringgit.

Kuasa untuk menghendaki maklumat dan memeriksa orang 10A. Larangan terhadap pembersihan tumbuhan bawah dalam hal keadaan tertentu, dsb. Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 17 Larangan terhadap tindakan menimbulkan keadaan yang mungkin membiakkan atau memberi perlindungan kepada serangga pembawa penyakit Larangan terhadap pembiakan, dsb. Penyampaian perintah, dsb. Tiada seorang pun berhak menerima pampasan bagi apa-apa perbelanjaan yang dilakukan atau kerosakan yang disebabkan oleh sesuatu perintah atau perbuatan yang dibuat menurut Akta ini atau mana-mana peraturan yang dibuat di bawahnya melainkan jika kerosakan itu telah disebabkan dengan niat jahat atau tanpa sebab yang munasabah.

Kewajipan pemunya dan penduduk untuk menjaga kerja mencegah pembiakan serangga pembawa penyakit Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 21 2 Jika sesuatu premis digunakan dengan cara yang menyebabkan kerja itu merosot atau kurang cekap, pemunya dan penduduk premis itu, tertakluk kepada peruntukan subseksyen 4 , bersalah atas suatu kesalahan di bawah Akta ini dan Ketua Pengarah atau seseorang Pegawai Kesihatan boleh memasuki premis itu dan menjalankan apa-apa pembaikan atau kerja ke atasnya dan walau apa pun yang terkandung dalam sesuatu undang-undang bertulis memperoleh semula daripada orang yang disabitkan, mengikut cara yang sama seolah-olah ia suatu denda yang dikenakan oleh sesuatu Mahkamah Majistret, apa-apa kos dan perbelanjaan yang dengan itu dilakukan.

Penalti bagi merosakkan kerja yang dijalankan oleh Ketua Pengarah atau seseorang Pegawai Perubatan Kesihatan Undang-Undang Malaysia AKTA 22 seolah-olah ia suatu denda yang dikenakan oleh sesuatu Mahkamah Majistret, apa-apa kos dan perbelanjaan yang dilakukan dalam membaiki kerja itu atau mengganti barang atau benda yang dicampur tangan, dirosakkan, dicacatkan, dibinasakan atau dijadikan tidak berguna sedemikian itu.

Tanggungan pemunya, penduduk, pekhidmat, dsb. Pendakwaan berkenaan dengan sesuatu kesalahan di bawah Akta ini tidak boleh dimulakan kecuali melalui atau dengan keizinan bertulis Pendakwa Raya. Majistret Kelas Pertama hendaklah mempunyai bidang kuasa penuh 23A. Walau apapun peruntukan mana-mana undang-undang bertulis yang berlawanan, suatu mahkamah Majistret Kelas Pertama hendaklah mempunyai bidang kuasa untuk membicarakan apa-apa kesalahan di bawah Akta ini dan untuk menjatuhkan hukuman penuh bagi mana-mana kesalahan itu.

Jika Ketua Pengarah, seseorang Pegawai Kesihatan atau seseorang inspektor hendak memasuki sesuatu premis bagi maksud menjalankan peruntukan Akta ini, dia boleh, jika pada pendapatnya perlu, mendapatkan bantuan seseorang pegawai polis dan pegawai polis itu hendaklah memberi bantuan yang perlu bagi maksud itu.

Akta hendaklah terpakai bagi semua harta Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dalam seksyen 19, Akta ini hendaklah terpakai bagi semua harta daripada tiap-tiap jenis termasuk yang dipunyai oleh, diletak hak pada atau disenggara oleh sesuatu badan berkanun.

Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 25 Kuasa untuk membuat peraturan-peraturan Menteri boleh membuat peraturan-peraturan bagi menjalankan maksud Akta ini dan tanpa menyentuh keluasan makna perkataan yang tersebut di atas boleh a menentukan langkah-langkah atau kerja yang kena diambil atau dibuat oleh seseorang atau kelas orang bagi mencegah serangga pembawa penyakit daripada membiak dan diberi perlindungan; b menghendaki seseorang atau kelas orang menghantar apa- apa maklumat yang ditentukan; c menetapkan pengawalan dan syarat-syarat mengenai pengimportan atau pengeksportan serangga pembawa penyakit; d menetapkan kesalahan yang boleh dikompaun dan cara mengkompaun; e menetapkan bentuk apa-apa perintah, notis atau dokumen lain yang dikehendaki di bawah Akta ini atau mana-mana peraturan yang dibuat di bawahnya.

AFCAT BY ARIHANT PDF

Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 (Akta 154)

Di bawah Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit Berjangkit APSPP , adalah menjadi tanggungjawab semua orang bagi memastikan premis yang dimiliki atau dihuni tidak menjadi tempat pembiakan nyamuk pembawa penyakit. Perubahan cuaca sejak kebelakangan ini dengan berlakunya hujan di kebanyakan tempat dalam negara berpotensi menyebabkan wujudnya tempat-tempat pembiakan nyamuk khususnya Aedes. Operasi penguatkuasaan ini merupakan susulan daripada operasi yang sama yang telah dijalankan pada 12 Mei Premis-premis barang lusuh disasarkan untuk pemeriksaan kerana berpotensi untuk menjadi tempat pembiakan Aedes jika tiada langkah pencegahan diambil oleh pemilik atau penghuni premis tersebut. Premis barang lusuh turut meliputi perusahaan kitar semula, jual beli kereta terpakai serta bengkel kereta.

HERMIT REASONER PDF

.

CY62128ELL 45SXI PDF

.

Related Articles