FRANCUSKA GRAMATIKA PDF

.

Author:Mauktilar Felar
Country:Lithuania
Language:English (Spanish)
Genre:Automotive
Published (Last):4 May 2012
Pages:38
PDF File Size:20.87 Mb
ePub File Size:3.44 Mb
ISBN:170-6-57031-583-7
Downloads:29571
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:KazizshuraUloga ovih pravopisnih znakova nije kao i naem jeziku, tj. Akut accent aigu se nalazi samo na slovu e: rpt, parl, t. Ovakvo e ima vrijednost zatvorenog e. Gravis accent grave se nalazi takoer na slovu e: mre, lvre, rgle. Ovako akcentovano e ima vrijednost tzv. Otvorenog e. U svega nekoliko sluajeva ovaj akcenat slui za razlikovanje rijei koje se jednako izgovaraju, a znaenje im je isto: a a la l ou o ovaj akcenat se, po trajanju pie iznad slova a jo i nekim rijeima, kao npr.

Cirkumfleks accent circonflexe se stavnja iznad svih samoglasnika, izuzev y: ple, tte, dne, diplme, sr. Uloga ovog akcenta nije jednostavna: ima vrijednost tzv. Zadnjeg a; ima vrijednost otvorenog e; ima vrijednost zatvorenog o. Iznad ostala dva slova pie se kad to zahtjeva tradicija. Izostavnjanjem krajnih slova odn. Eliduju se najee ove kratke rijei: ce, de, je, me, ne, que, se, te.

Slovo odn. Ovaj jezik koristi 87 miliona stanovnika na Zemlji kao prvi jezik, a ukupno miliona ljudi ga koristi u svakodnevnoj komunikaciji. Francuski jezik je jedanesti jezik u svetu po brojnosti govornika. Od Smatra se da su Zakletve iz Strazbura les serments de Strasbourg iz Kralj Fransoa Ib je Kardinal Rielje je osnovao Francusku akademiju Acadmie franaise , koja se bavila Unapreenjem i zatitom francuskog jezika. Od sedamnaestog veka francuski je postao lingua franca evropskih plemia, prvo u centralnoj , a u om i om veku istonoj Evropi Poljska, Rusija, Rumunija.

U ovo vreme Francuska je postala kolonijalna sila, ime je postavila osnove za irenje francuskog jezika van Evrope. Belgija, koja je stekla nezavisnost , takoe je uvela francuski jezik u svoje kolonije. U om veku francuski je postao glavni jezik u domenu meunarodnih odnosa i diplomatije umesto latinskog. Kasnije je stvaranjem kolonijalnog carstva Velike Britanije u om veku, i porastom moi SAD -a u om veku, situacija promenjena u korist engleskog jezika.

Istorija Evropski znaaj Francuski je, uz engleski i nemaki, jedan od tri radna jezika koje koristi Evropska komisija. Po pravilu se od predsednika Evropske komisije oekuje da teno govori francuski jezik. Ovakav znaaj francuskog jezika u EU je posledica injenica da je Francuska jedna od zemalja osnivaa, i da je glavno sedite institucija EU, Brisel, uglavnom frankofonski grad.

Van francuskog govornog podruja, francuski se najvie ui u Velikoj Britaniji, Nemakoj, Rumuniji i zemljama Mediterana. Karakteristike pravila itanja i Francuski jezik je veoma daleko od fonetskih pisanja.

Zavrni suglasnik u reima se nikad ne izgovara. Slova n i m se ponekad ne izgovaraju. Francuski se ita teno, to znai da se zavrni suglasnici esto spajaju sa narednom rei. Francuski jezik razlikuje deset glagolskih vremena : 5 prostih i 5 sloenih. Sloena su: sloeni perfekat le pass compos , pluskvamperfekt le plus-que-parfait , futur perfekat le futur antrieur , imperfekat subjunktiv le subjonctif pass i proli kondicional le conditionnel pass.

Francuski razlikuje utivo oslovljavanje od prijateljskog. Za utivo obraanje koristi se drugo lice mnoine vous. Izgubio je deklinacijukoja je postojala u latinskom jeziku. Francuski jezik razlikuje dva gramatika roda. Filip Nikolov VII2.

BS EN ISO 14122-3 PDF

Nauńćite francusku gramatiku!

.

LEY ANTEJUICIO GUATEMALA PDF

Gramatika Francuskog Jezika...

.

COURS SUR COVADIS PDF

Glavni izbornik

.

HOLIP INVERTER PDF

Gramatika savremenog francuskog

.

Related Articles